Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.ekoway-shop.pl („Sklep Internetowy”).

  

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: „Ekoway sp. z o.o.” z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), przy ul. Krakowskiej 87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000602483, NIP: 6793122906, REGON: 363742499, e-mail: biuro.ekoway@gmail.com („Administrator”).

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera, z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowanym programem FlashPlayer, Java, Javascript. W celu dokonania rejestracji oraz w celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

II. DEFINICJE

 

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;

 2. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;

 3. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Konsument oraz Przedsiębiorca;

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;

 6. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Administratora, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.;

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

 8. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Administratora, umożliwiająca składanie zamówień na Towary, działająca pod adresami:www.ekoway-shop.pl, www.ekoway-shop.pl;

 9. System PayPal - internetowy system płatności, prowadzony przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;

 10. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

   

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.

 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze.

 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego.

 6. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

 1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;

 2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

  2. zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu adresu e-mail i ustalonego przez Klienta Hasła.

 1. Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do zalogowania się w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez zalogowanie się do Sklepu Internetowego, dodanie Towaru do Koszyka, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „zamawiam” oraz "podsumowanie".

 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „zamawiam” oraz "podsumowanie".

 5. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 6. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.

 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.: 

  1. Formy płatności:
   1. Przelew natychmiastowy przez bankowość mobilną
   2. BLIK
   3. Karty płatnicze:
    • Visa
    • Visa Electron
    • MasterCard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
  2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie autoryzacji płatności dokonanej przez klienta.
  4. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

  

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.

 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro.ekoway@gmail.com, do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów.

 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.

 5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do czternastu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej lub płatności przelewem, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

 8. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 9. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.

 10. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez firmę kurierską, z usług której korzysta Administrator, wskazanymi w regulaminie świadczenia usług przez firmę kurierską. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

 11. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Paragon fiskalny lub Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 12. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient.Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów zależy od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.

 13. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Ekoway Sp. z o.o., ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m.in. w odniesieniu do umów, w których:

  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ZWROT PRODUKTÓW W CZASIE PANDEMII

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo firma Ekoway Sp. z o.o. podjęła decyzję o nie przyjmowaniu zwrotów oraz braku możliwości wymiany masek, filtrów, przyłbic oraz naczyń jednorazowych. Maski i filtry są towarem higienicznym, który zgodnie z art. 38. pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi.

 

VI. REKLAMACJE

 

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.ekoway@gmail.com lub na piśmie na adres Administratora: Ekoway sp. z o.o., ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina.

 4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

  

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.

 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

 

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Sprzedawca, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa także poprzez wysłanie żądania mailowo na adres e-mail: biuro.ekoway@gmail.com .

 

X .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.

 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

 5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 

  

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Ekoway sp. z o.o., ul. Krakowska 87 , 32-050 Skawina, e-mail: biuro.ekoway@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli towary zostały wyprodukowane według Państwa specyfikacji, lub dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a Towarów tych po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

   

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

-Adresat: Ekoway sp. z o.o., ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, e-mail: biuro.ekoway@gmail.com

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..

-Data zawarcia umowy/odbioru: ………………………………..

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

-Data: ………………………………..

Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 20 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-02-28
Szybko i sprawnie jak zwykle zresztą bo to nie pierwszy zakup w tym sklepie. Jestem zadowolony z obsługi i gorąco polecam
2022-01-26
Bardzo szybko i z ogromną starannością zrealizowano wszystkie dotychczasowe zamówienia . Dziękuję. Ewa Barwińska
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel